Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
10/02/2000
Νόμος 2789/2000 Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
12/07/2016
Νόμος 4405/2016 Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
12/07/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 69 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: