Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
14/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4275 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
13/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4274 Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
10/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4272 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών,...
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: